การพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะในทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาด้านโมเลกูลาร์ การติดตามผลการรักษา รวมถึงการเข้าถึงการตรวจของคนไข้

บริษัทมุ่งหวังจะเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถสอดรับกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการและการอุบัติใหม่ของโรคต่างๆ