HOME

 

Welcome to QBIOSCIENCE

qbsoffice_1

INNOVATIVE HEALTHCARE SOLUTION

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA แห่งแรก

วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ในความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สช.)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทีมนักวิทยาศาสตร์อินเดียตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 ชนิดใหม่ที่เกิด “การกลายพันธุ์คู่” (double mutant)

ไวรัสไข้หวัดธรรมดาช่วยให้ร่างกายคนเราไม่ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างไร
4 ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
Hi, How Can We Help You?