Image result for BACT/ALERT 3D

BACT/ALERT 3D เป็นเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ BACT/ALERT FAN PLUS MEDIA  ซึ่งมี 2 ประเภทที่สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจทั้งจากเลือดและ ของเหลวจากบริเวณปลอดเชื้อในร่างกาย โดย สามารถตรวจจับได้ทั้งแบคทีเรียและยีสต์ สามารถตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการในการทำงานของคุณได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก

Image result for BACT/ALERT 3D

Hi, How Can We Help You?