VITEK  2

เป็นเครื่องอัตโนมัติที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียพร้อมทั้งมีความสามารถในการระบุความไวของเชื้อกับยาต้านจุลชีพได้ และเป็นเครื่องเดียวไม่เหมือนใคร ตรงที่มีระบบ ADVANCED EXPERT SYSTEM ซึ่งเป็น ซอฟแวร์ชนิดหนึ่ง สามารถรายงานผลถึงฟีโนไทป์ของเชื้อดื้อยาได้ด้วย ที่ซึ่งสามารถตรวจจับความผิดปกติ เช่น กรณีที่ผลเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อมากกว่า 1 ชนิด และการแสดงออกของเชื้อดื้อยาสายพันธุ์ใหม่

Hi, How Can We Help You?