Biomerieux

280px-BioMerieux18x600
VITEK_2

VITEK®2 compact

Vitek®2 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติที่ใช้ในการตรวจจำแนกชนิดเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวของยาต้านเชื้อจุลชีพ โดยให้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือและรวดเร็ว ผ่านระบบ ADVANCED EXPERT SYSTEM

Vitek®2 เป็นเครื่องเดียวที่มีระบบ ADVANCED EXPERT SYSTEM ซึ่งเป็น ซอฟแวร์ ที่ใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมาเนื่องจากการแสดงออกของยีน และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งสามารถตรวจจับความผิดปกติของผลการทดสอบ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อมากกว่า 1 ชนิด และการแสดงออกของเชื้อดื้อยาสายพันธุ์ใหม่

VITEK-MS

VITEK MS

VITEK® MS เป็นเครื่องอัตโนมัติที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพ ด้วยเทคโนโลยี MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time- of- Flight) ซึ่งให้ความรวดเร็ว ความชัดเจน และความถูกต้องแม่นยำ ในระดับสปีชีส์ จีนัส หรือ กลุ่มเชื้อ ในการตรวจ

ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมากกว่า 15,000 สายพันธุ์ และมากกว่า 1,000 สปีชีส์ ซึ่งจะทำให้ผลที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

BA_3D

BACT/ALERT 3D

BACT/ALERT 3D เป็นเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ ที่สามารถปรับให้ตรงตามการทำงานของห้องปฏิบัติการ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ BACT/ALERT FAN PLUS MEDIA  เพียง 2 ชนิด สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ทั้งเลือดและ ของเหลวจากบริเวณปลอดเชื้อในร่างกาย โดย สามารถตรวจจับได้ทั้งแบคทีเรียและยีสต์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก

bmx1

VIRTUO

VIRTUO เป็นเครื่องสำหรับเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยำ โดยมีระบบตรวจจับปริมาตรของสิ่งส่งตรวจภายในขวดพาะเชื้อ มีความรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการตรวจวัดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน โดยมีเพียงขั้นตอน “Load & Go” ซึ่งทำให้ลดขั้นตอนในการ และเหมาะกับความต้องการในงานภายในห้องปฏิบัติการ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภายในห้องปฏิบัติการด้วยระบบ MYLA และ VLINK

RAL_STAINER

RAL STAINER

RAL เป็นเครื่องอัตโนมัติสำหรับการย้อมสีทนกรดทั้งสีซีลนีลเซนแบบไม่ใช้ความร้อน และ ออรามีน ฟลูออเรสเซนต์จากเสมียร์ของสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยบนสไลด์ ใช้งานง่าย มีหน้าจอแอลซีดีระบบแตะสัมผัสแสดงขั้นตอนการทำงาน สามารถควบคุมการทำงานเครื่องได้โดยมีปุ่มควบคุมการทำงานบนตัวเครื่องที่เข้าใจง่ายใช้ระบบ คลืนความถี่วิทยุ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการย้อมสีทนกรดที่ยุ่งยาก

PRIVI

PRIVI

เป็นเครื่องอัตโนมัติสำหรับการย้อมสีแกรมจากเสมียร์ของสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยบนสไลด์ และเครื่องอัตโนมัติสำหรับการปั่นแยกเซลล์จากสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์ ประหยัด ย้อมสีง่าย และมีความปลอดภัย ช่วยลดขั้นตอนการย้อมสีแกรมที่ยุ่งยาก

myla

MYLA

MYLA เป็น middleware ที่ช่วยในการเชื่อมต่อ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาแบบอัตโนมัติ เพื่อส่งต่อไปยังระบบ LIS

ทำให้การทำงานภายในห้องปฏิบัติการง่ายและสะดวก ด้วยการจัดการระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่าย ระบบมีการใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและถ่ายโอนข้อมูล ช่วยปรับปรุงการติดตามตัวอย่าง    การตวจสอบทวนกลับของข้อมูล การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน สามารถให้ผลวิเคราะห์ทางสถิติเชิงลึกได้ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลการระบาดของเชื้อดื้อยาได้

Hi, How Can We Help You?