Sales Executive (BKK)

Sales Executive (BKK)

แผนก (DEPARTMENT) : Sales

การศึกษาที่ต้องการ (EDUCATION REQUIREMENTS)
• ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภทตำแหน่งงาน (WORK TYPE)
• Full-time

สถานที่ปฏิบัติงาน (WORKPLACE)
• กรุงเทพฯ (BKK)

 

เพศ
• ชาย / หญิง

 

คำอธิบายทั่วไป (GENERAL DESCRIPTION)
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนในการเพิ่มยอดการใช้น้ำยาในไซต์ที่รับผิดชอบ
• ทำใบเสนอราคา แจ้งปริมาณการสั่งสินค้าในแต่ละรอบแก่ผู้บังคับบัญชา ประสานงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
• จัดเตรียมเอกสารหรือประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ในการเตรียมเอกสาร เพื่อ รับใบสั่งซื้อ เปิดซอง ทำสัญญา
• มีการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ต้องทบทวนความรู้และหาความรู้ใหม่ๆ
ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
• สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตอบคำถาม และ แก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้
• บริหารจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่เหมาะสม สร้างภาพลักษณ์และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
• เก็บรวบรวมสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดทำเป็นรายงานส่งผู้บังคับบัญชาเดือนละ 1 ครั้ง
• ออก บู๊ธ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์โดยสามารถไปได้ทั้งวันธรรมดาและ/หรือ วันหยุดราชการ
• จัดส่งแผนการทำงานและสรุปผลการทำงานในแต่ละสัปดาห์

 

ประสบการณ์ทำงานที่ต้องการ (WORK EXPERIENCE REQUIREMENTS)
• ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ในกลุ่มสินค้าชีวโมเลกุล/จุลชีววิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Jobs Sales Executive BKK-01

Please submit your resume with photo at More informations please contact

Q BIOSCIENCE CO.,LTD.

18  Soi Ngamwongwan 27 Yaek 12, Ngamwongwan Rd., Bang Khen, Muang Nonthaburi  11000 THAILAND

 Tel:(+662) 5808768 | Fax: (+662) 5808773

top_careers
Hi, How Can We Help You?