สปสช.จับมือกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจฟรี!! “คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA”

สปสช.จับมือกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจฟรี!! “คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA”

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รุดหน้าติดตั้ง #เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA #นวัตกรรมล้ำสมัยแห่งแรกในประเทศไทย
รองรับ 1 พันเคส ต่อวัน รู้ผล ใน 2 ชม. หวังยกระดับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในภาคอีสาน(หรือเขตสุขภาพที่ 10)

• สปสช.จับมือกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจฟรี!! “คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA” ในหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ทั่วประเทศ

2 มีนาคม 2564 – โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA แห่งแรกในระดับ รพ.ศูนย์ของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพรองรับการทำงานในปริมาณมากถึง 1,080 ตัวอย่าง/วัน แบบต่อเนื่อง และทราบผลเร็วขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ด้วย ถือเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวในการยกระดับการให้บริการสุขภาพให้แก่ประชาชนภาคอีสาน
การตรวจคัดกรองหาเชื้อ HPV เป็นมาตรการสำคัญในการค้นหาและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะก่อนการเป็นมะเร็ง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย โดยการรณรงค์ให้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV DNA) ฟรีแก่หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี
ในปี 2564 นี้ เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ มีจำนวนประชากรเป้าหมาย 174,768 คนต่อปี ซึ่ง รพ. สรรพสิทธิประสงค์ มีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test ไม่น้อยกว่า 80% ของประชากรเป้าหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ หญิงไทยอายุ 30-60 ปี ในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจหา HPV DNA ฟรี! ในเวลาราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน แต่หากเป็นนอกเวลาราชการ รับบริการ ณ Sunpasit Drive Thru ถ.สุริยาตร์ ชำระค่าบริการเพียง 100 บาท- โดยติดต่อเข้ารับบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โทร. 094-2830707 หรือ เฟซบุ๊ค: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นมาตรการที่สำคัญในการลดจำนวนมะเร็งปากมดลูกผู้ป่วยหญิงไทยในการค้นหาผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มและนำไปสู่การรักษาได้ทันและผลสำเร็จสูงถึงร้อยละ 80 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการทุกระดับ ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติขึ้น สำหรับหญิงไทยอายุระหว่าง 30-60 ปี ทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2548 โดย เขตสุขภาพที่ 10 จะมีจังหวัดเข้าร่วมในโครงการฯ ถึง 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ซึ่งมีจำนวนประชากรเป้าหมาย 174,768 คนต่อปี มีการวัดผลคือ 80% ของประชากรเป้าหมาย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เล็งเห็นถึงความสำคัญสำหรับผู้หญิงในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจากสถิติพบว่ามะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย โดยในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 8,000 คน ในจำนวนนี้มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 50 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกโดยรวมที่จะตกประมาณ 350 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงมีความสำคัญ เนื่องจากสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี โดยการตรวจมะเร็งปากมดลูกในวิธีเดิม ใช้วิธี Pap Smear ซึ่งมีความล่าช้า แต่เนื่องจากปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง และแม่นยำมากขึ้น
นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ กล่าวว่า “โดยปัจจุบัน รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์ ได้มีการขยายศักยภาพของหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการตรวจ HPV DNA และการจัดระบบบริการ รวมทั้งรองรับการเข้าถึงบริการรักษาต่อเนื่องหลังจากผลการตรวจคัดกรองได้ทันที ดังนั้น จึงมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับจำนวนตัวอย่างได้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวในการยกระดับการให้บริการสุขภาพให้แก่ภาคอีสาน จึงเป็นโอกาศดีที่อยากขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สตรีหญิงไทยในเขตบริการเข้ามาตรวจคัดกรอง เพื่อดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก หรือหากตรวจพบจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที
“ล่าสุดรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV DNA) หรือการตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งวิธีนี้มีความไวในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูง ทำให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้โดยเร็วก่อนลุกลามซึ่งมีประสิทธิภาพรองรับการทำงานในปริมาณมากถึง 1,080 ตัวอย่าง/วัน แบบต่อเนื่อง และทราบผลเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งไวกว่าเดิม 3-4 เท่า จากเดิมการทำแลป โมเลกุลาร์ ( หรือ พีซีอาร์/PCR ) ใช้เวลา 6 -7 ชั่วโมง ต่อรอบการทดสอบ ซึ่งเครื่องตรวจใหม่นี้ทำให้สามารถรองรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมากได้ นอกจากนี้ยังรองรับการทดสอบโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้อีกด้วย” นพ.เจนฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Hi, How Can We Help You?

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save