วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ให้นำไปสู่การป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย นพ. ธนัตถ์ ชินบัญชร แพทย์จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงรณรงค์ให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติที่เคยมีต่อเอชไอวีและผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ให้ได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติในสังคมได้อีกด้วย
Hi, How Can We Help You?