บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ ในการรายงานผลปริมาณ ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ในกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ได้ในหลายมิติเช่น การเก็บสถิติของจังหวัด หรือเขตเป็นต้น