การควบคุมคุณภาพจากภายนอก (EQA)

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการควบคุมคุณภาพจากภายนอก (EQA) เพื่อใช้ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD)

QCMD เป็นโครงการควบคุมคุณภาพภายนอกระดับสากล ที่ให้บริการการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยกลุ่มที่เข้าร่วมคือห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุลสำหรับโรคติดเชื้อมากกว่า 2000 ห้องปฏิบัติการ ในกว่า 100 กว่าประเทศทั่วโลก

QCMD ทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล ผ่านทาง การควบคุมคุณภาพจากภายนอก (EQA) ความชำนาญในการทำการทดสอบ (PT) และ สนับสนุนการควบคุมคุณภาพอื่นๆ

เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือ เพื่อช่วยในการติดตามและปรับปรุงคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการโดยประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการนั้นว่า จะสามารถใช้เทคโนโลยีด้านชีวโมเลกุลสำหรับงานประจำวัน(Routine)ได้หรือไม่

QCMD EQA โปรแกรม จะช่วยสนับสนุนให้กับห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงโปรแกรมการศึกษาอื่น ซึ่งผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมจะถูกส่งจาก QCMD ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีความมั่นใจในกระบวนการทดสอบ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์/การทดสอบความชำนาญ

โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด มาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ที่ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง ทำให้การวินิจฉัย การติดตามการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯให้ความสำคัญของคุณภาพการทดสอบทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์ของคนไข้ในการรับการรักษา ในส่วนวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากบุคคลกรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้ว ยังต้องมีสิ่งที่จะมาเป็นตัวการันตีการทำงานในแต่ละครั้ง นั้นก็คือ External Quality Assessment (EQA) หรือ Proficiency Testing (PT) ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพการทดสอบดังกล่าว


ระบบขนส่งเพื่อการเข้าถึงการตรวจรักษา

บริษัทฯสนับสนุนระบบการขนส่งเพื่อรองรับระบบการควบคุมคุณภาพของการทดสอบรวมถึงการอำนวยความสะดวกกับ โรงพยาบาลลูกข่ายในการส่งตัวอย่างตรวจโดยบริษัทฯ ขนส่งเช่น TNT, KERRY

http://www.tnt.com


http://www.kerrylogistics.com


การจัดทำการรายงานผลผ่านระบบเครือข่าย

บริษัทได้จัดทำเว๊บไซต์ในการรายงานผลปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ในกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้ในหลายมิติเช่น การเก็บสถิติของจังหวัดหรือเขตเป็นต้น

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, จังหวัดเชียงราย
  • โรงพยาบาลสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลแม่สอด, จังหวัดตาก
  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, จังหวัดอุบลราชธานี
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12, จังหวัดสงขลา